Co to jest audyt energetyczny firmy?

Przeprowadzenie Obowiązkowego Audytu Energetycznego firmy jest niezbędne dla uzyskania informacji o tym, jak efektywnie zarządzać energią, oszczędzać środki finansowe i dbać o ochronę środowiska. Wdrożenie sugerowanych zmian przyniesie szybkie i konkretne korzyści. Rzetelny audyt energetyczny pozwala na dobranie instalacji fotowoltaicznej idealnie odpowiadającej potrzebom firmy.

Czym jest Audyt Energetyczny firmy?

To systematyczna kontrola i analiza zużycia energii w celu identyfikacji przepływów energii, potencjału poprawy efektywności energetycznej oraz raportowania.

Kto musi wykonywać Audyty Energetyczne w firmie?

Obowiązek przeprowadzania audytu wynika z Ustawy o efektywności energetycznej. Na podstawie przepisów można stwierdzić, że są to:

 • mikroprzedsiębiorcy, którzy minimum raz wciągu ostatnich 2 lat obrotowych:
  • zatrudniali średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro (dotyczy także sumy aktywów),
 • mali przedsiębiorcy, którzy minimum raz w ciągu ostatnich dwóch latach obrotowych: 
  • zatrudniali średniorocznie minimum 50 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 10 milionów euro (dotyczy również sumy aktywów),
 • średni przedsiębiorcy, którzy co najmniej raz w trakcie ostatnich 2 latach obrotowych: 
  • zatrudniali śródrocznie nie więcej niż 250 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 50 milionów euro bądź sumy aktywów nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro.

Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Energetyczny zakładu produkcyjnego?

Możemy wymienić 7 korzyści: ograniczenie kosztów, określenie opłacalności inwestycji, oszczędności na zakupie energii, dostosowanie taryf i mocy, ocenę stanu instalacji elektrycznych, redukcję emisji energii i wpływ na środowisko.

Na jakiej podstawie przeprowadza się Audyty Energetyczne przedsiębiorstw?

Obowiązek wykonania Audytu Energetycznego Firmy wynika bezpośrednio z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Jednak aktów prawnych dotyczących przeprowadzenia obowiązkowego audytu zgodnie ze sztuką, czyli zachowaniem określonych norm, jest znacznie więcej, są to m.in.:

 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • Norma PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne (4 części: Wymagania ogólne, Budynki, Procesy, Transport);
 • Norma PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania;
 • Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywności energetycznej, luty 2009 r.;
 • Dyrektywa EED 2012/27/UE implementowana w polskich przepisach ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20. maja 2016 r.;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Co znajduje się w Audycie Energetycznym firmy?

Przegląd źródeł ciepła, energii elektrycznej, budynków, procesów technologicznych i transportu. Audyt opiera się na aktualnych, mierzalnych i reprezentatywnych danych, tworząc obszerny raport obejmujący m.in. opis przedsiębiorstwa, cele audytu, pomiary, definicje energii, analizę kosztów cyklu życia, zalecenia i podsumowanie.

Audyt Energetyczny – jak wygląda proces?

 1. Określenie potrzeb klienta.
 2. Zbieranie danych i analiza procesów energetycznych.
 3. Wizja lokalna z pomiarami i badaniami.
 4. Weryfikacja możliwości finansowych inwestycji.
 5. Tworzenie raportu z audytu.
 6. Omówienie wyników z klientem.
 7. Zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki.
 8. Wsparcie we wdrożeniu zaleceń.

Co charakteryzuje dobrego audytora?

Należy sprawdzić, czy audytor zapewnia takie elementy jak: gwarancja zgodności z wymaganiami prawnymi, wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wieloletnie doświadczenie i pozytywne zweryfikowanie audytów przez URE. Warto zwrócić uwagę, czy audytorzy są zrzeszeni w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych i Stowarzyszeniu Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Kto jest zwolniony z Obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw?

Firmy z systemem zarządzania energią zgodnym z polską normą (np. ISO 50001) lub systemem zarządzania środowiskowego EMAS, o ile przeprowadziły już audyt okresowy.

Co, jeśli firma osiągnęła status dużego przedsiębiorstwa w środku roku?

Interpretacja URE sugeruje wykonanie obowiązkowego audytu do końca roku kalendarzowego.

Jaki powinien być zakres Audytu Energetycznego firmy?

Dotyczy źródeł odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Jak powinien wyglądać obowiązkowy audyt?

Powinien być szczegółowy, zaczynający się od opisu przedsiębiorstwa, pomiarów, zaleceń, a kończący się podsumowaniem.

Co ile lat należy wykonywać Obowiązkowy Audyt Energetyczny przedsiębiorstwa? Kiedy mija termin?

Należy go zlecić co 4 lata, a termin upływa po tym okresie.

Czym się różni Audyt Energetyczny przedsiębiorstwa od Audytu Efektywności Energetycznej?

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to obowiązek ustawowy dla dużych firm, obejmujący całość obszarów zużycia energii. Audyt Efektywności Energetycznej skupia się na jednym obszarze i jest wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie np. z funduszy norweskich.

Jakie są kary za niewykonanie obowiązkowego audytu?

Są to kary finansowe, sięgające nawet 5% przychodu firmy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Co, jeśli przekroczę termin wykonania obowiązkowego audytu?

Po przypomnieniu URE, należy go bezzwłocznie zlecić, aby uniknąć kary.

Dlaczego warto wykonać Audyt Energetyczny przedsiębiorstwa, mimo że nie muszę?

Audyt przynosi wiele korzyści, w tym oszczędności energetyczne i możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje.

Ile kosztuje przeprowadzenie Audytu Energetycznego zakładu przemysłowego?

Cena zależy od wielu czynników, ale zaczyna się od 10 000 zł, przy czym pełny audyt może być droższy.

Jak wygląda audyt tylko w celu spełnienia ustawowego obowiązku?

Jest mniej skomplikowany, opierający się na dostępnych danych, co sprawia, że jest tańszy, jednak nie przynosi tyle korzyści co pełny audyt.

Dlaczego przeprowadza się audyt energetyczny budynków?

Audyt energetyczny to specjalny raport, który zawiera szczegółową analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą efektywności energetycznej budynku. W ramach tego procesu dokonuje się oceny i analizy obecnego stanu systemów wykorzystujących energię do celów grzewczych i wentylacyjnych. W zależności od zakresu przeprowadzanego audytu energetycznego, raport może zawierać konkretne propozycje modernizacji instalacji lub urządzeń, a także sugerować potencjalne źródła finansowania tych działań.

Udostępnij artykuł dalej

Facebook

Otrzymaj ofertę dla siebie!

Wybierz jedną z opcji.

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Twojej działalności.

Zobacz także:

Scroll to Top

Dziękujemy za zapis do newslettera!